Bel nu: 055 - 506 45 34

Algemene Voorwaarden van letselexpertise vink


Letselexpertise Vink kent geen kleine lettertjes. Onze voorwaarden zijn duidelijk en staan hieronder vermeld. U kunt ze ook downloaden als PDF-bestand op de pagina Downloads.


ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING


Artikel 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend:

Letselexpertise Vink:  Degene die persoonlijk aangenomen werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Letselexpertise Vink de opdracht verstrekt een onderzoek in te stellen naar de ongevalstoedracht en/of aansprakelijkheid danwel verzoekt te bemiddelen bij de letselschaderegeling.
Overeenkomst: De Opdrachtbevestiging Letselschaderegeling.


Artikel 2 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Letselexpertise Vink en diens opdrachtgever, indien en voorzover daarvan althans niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voorzover voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep op derden wordt gedaan.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mochten blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen dienen dan nader met elkaar te overleggen omtrent vervangende bepalingen, waarbij de strekking en werking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk recht zal worden gedaan.


Artikel 3 OPDRACHT EN UITVOERING

 1. Opdrachtgever geeft Letselexpertise Vink opdracht hetgeen in de Overeenkomst is bepaald uit te voeren en daartoe zelfstandig al díe activiteiten te verrichten die voor een goede uitvoering van de Overeenkomst gewenst en/of noodzakelijk zijn.
 2. Letselexpertise Vink neemt daartoe een inspanningsverplichting op zich en zal daarbij naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de redelijke eisen van goed vakmanschap handelen.
 3. Indien en voorzover dit voor een goede uitvoering van deze overeenkomst gewenst danwel noodzakelijk is heeft Letselexpertise Vink het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Letselexpertise Vink zal opdrachtgever periodiek informeren omtrent de aard, het verloop en het resultaat van de ondernomen activiteiten.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door Letselexpertise Vink in het kader van de Overeenkomst gevraagde informatie/documentatie (tijdig) wordt verstrekt. Dit geldt ook voor het verstrekken van inlichtingen en/of bescheiden waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.


Artikel 4 VOLMACHT

 1. Opdrachtgever verleent Letselexpertise Vink machtiging om namens hem/haar zelfstandig al díe activiteiten te verrichten die voor een goede uitvoering van de Overeenkomst gewenst en/of noodzakelijk zijn.
 2. Opdrachtgever verleent Letselexpertise Vink tevens volmacht om via diens (Post-)bankrekening gelden ten behoeve van Opdrachtgever te incasseren. De aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar is gehouden de betaling(en) op de door Letselexpertise Vink aangegeven wijze te (laten) verrichten. Die betaling kan vervolgens worden beschouwd als ware hij gedaan aan opdrachtgever.
 3. Letselexpertise Vink zal de ontvangen gelden binnen een redelijke termijn aan opdrachtgever of andere gerechtigde doorbetalen, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 7.


Artikel 5 HONORARIUM

 1. Het honorarium van Letselexpertise Vink bedraagt € 190,- per uur, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW, periodiek te declareren bij opdrachtgever maar in de praktijk bij de wederpartij.
 2. De kosten verbonden aan de inschakeling van externe deskundigen (medisch adviseur, expertiserende medici, arbeidsdeskundige, rekenkundige, etc.), alsmede de kosten voor het opvragen van relevante informatie bij derden (politie, behandelend arts(en), Arbodienst, etc.) worden opdrachtgever separaat in rekening gebracht. Ook deze kosten worden rechtstreeks bij de wederpartij ingediend.
 3. Letselexpertise Vink is gerechtigd het uurtarief opnieuw vast te stellen.


Artikel 6 BETALING

 1. De in artikel 5.1 en 5.2 bedoelde kosten worden rechtstreeks bij de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar gedeclareerd. Indien deze evenwel weigert die kosten (volledig) te vergoeden dan blijven de kosten van honorarium, reiskosten, kantoorkosten en BTW voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen middels de “afspraakbevestiging”.
 2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Letselexpertise Vink aangegeven wijze te geschieden. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaratie(s) schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever automatisch en zonder nadere aankondiging in verzuim. Opdrachtgever is alsdan, bovenop het opeisbare bedrag, een schadevergoedingsrente van 1% per maand over het uitstaande bedrag verschuldigd, berekend vanaf het moment dat van verzuim sprake is tot aan het moment van voldoening van het volledige bedrag. Letselexpertise Vink behoudt zich daarbij overigens het recht voor een vordering tot vergoeding van schade en/of extra kosten in te stellen. Daarbij kan worden gedacht aan incassokosten en alle overige kosten, onder welke noemer dan ook, die in redelijkheid worden gemaakt om de vordering te (kunnen) incasseren.
 4. Kosten die Letselexpertise Vink maakt door het inschakelen van derden (zie artikel 5.2) zijn te allen tijde onmiddellijk en voor minimaal de nominale som door opdrachtgever verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Letselexpertise Vink op opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.


Artikel 7 VERREKENINGS- en RETENTIERECHT

 1. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.5 en 8.5, heeft Letselexpertise Vink het recht informatie, bescheiden, gelden en eventuele andere zaken en gelden onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen voldaan heeft.
 2. Tevens heeft Letselexpertise Vink in een dergelijke omstandigheid het recht om vorderingen die hij heeft op opdrachtgever, te verrekenen met gelden die voortvloeien uit vorderingen van opdrachtgever op derden.


Artikel 8 DUUR, WIJZIGING, OPZEGGING EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen opdrachtgever en Letselexpertise Vink wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in goed onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst heeft Letselexpertise Vink recht op vergoeding van honoraria en kosten, zoals bedoeld in artikel 5, tot aan de datum waarop de Overeenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, kan worden geacht te zijn ontbonden.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst draagt Letselexpertise Vink, in overleg met opdrachtgever, zonodig zorg voor overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Letselexpertise Vink extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever doorberekend.
 7. De Overeenkomst eindigt automatisch nadat de (deel-)opdracht is voltooid en de financiële afwikkeling daarvan is afgerond.
 8. Letselexpertise Vink houdt zich het recht voor, onder opgaaf van redenen, een verstrekte opdracht niet te aanvaarden danwel terug te geven, met inachtneming van de goede trouw.


Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Letselexpertise Vink is slechts aansprakelijk voor directe schade die is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen c.q. nalaten van haarzelf, danwel derden die haar bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst – al dan niet tegen betaling – terzijde staan c.q. behulpzaam zijn.
 2. Indien Opdrachtgever vindt dat er sprake is van een handelen of nalaten waarvoor Letselexpertise Vink aansprakelijk is dan stelt hij/zij Letselexpertise Vink daarvan onverwijld in kennis waarbij Letselexpertise Vink gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid wordt gesteld de kennelijke tekortkoming te herstellen.
 3. Letselexpertise Vink is uitsluitend aansprakelijk voor zover deze schade wordt gedekt door de door Letselexpertise Vink in dit kader afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering en maximaal tot het verzekerde bedrag.
 4. Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk verband staat met het schadeveroorzakende handelen of nalaten alsmede de daarmee gepaard gaande kosten
 5. Letselexpertise Vink is nimmer aansprakelijk voor overige, directe of indirecte materiële en/of immateriële schade, onder welke titel en noemer dan ook. Hieronder wordt ondermeer ook begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, etc., etc.
 6. Schadeclaims dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 (een) jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, bij Letselexpertise Vink te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van het recht terzake van de schadeveroorzakende gebeurtenis schadevergoeding van Letselexpertise Vink te vorderen.


Artikel 10 VRIJWARINGEN

 1. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) door opdrachtgever aan Letselexpertise Vink zijn verstrekt, is deze voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Indien er sprake mocht zijn van een situatie als bedoeld in artikel 3.5 dan heeft Letselexpertise Vink het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Letselexpertise Vink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Letselexpertise Vink voor eventuele aanspraken van anderen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (kunnen) lijden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Letselexpertise Vink van aanspraken die eventuele voorgaande en/of opvolgende rechtshulpverleners en/of anderen op opdrachtgever hadden of (zouden kunnen) hebben.
 5. Indien opdrachtgever en/of anderen nadeel hebben door uitoefening van de artikel 7 omschreven rechten, is Letselexpertise Vink hiervoor niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Letselexpertise Vink voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Indien opdrachtgever aan Letselexpertise Vink informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 11 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Een uitzondering geldt evenwel het verstrekken van dergelijke informatie/documentatie aan derden die eveneens bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken (medisch adviseur, behandelende of expertiserende medici, arbeidsdeskundige, rekenkundige, etc.). Door ondertekening van de Overeenkomst geeft opdrachtgever voor de uitwisseling van dergelijke informatie evenwel op voorhand toestemming.
 3. Een tweede uitzondering is van toepassing in het geval Letselexpertise Vink op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak zou zijn gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken.


Artikel 12 GESCHILLEN

 1. Indien de uitleg, toepassing of uitvoering van de Overeenkomst onderwerp van geschil mocht worden dan zullen partijen daarover in eerste instantie persoonlijk overleg met elkaar voeren. In het geval een dergelijk overleg voor een der partijen niet tot een acceptabele oplossing mocht leiden dan spreken partijen reeds nu voor alsdan af het geschil d.m.v. mediation te trachten op te lossen. De daaraan verbonden kosten zullen dan door partijen in gelijke mate worden gedragen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg en buiten rechte te beslechten.


Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de Overeenkomst tussen Letselexpertise Vink en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

______________
Mei 2011